Sáng Thế Ký 11:27

Sáng Thế Ký 11:27 KTHD

Đây là dòng dõi Tha-rê: Tha-rê sinh Áp-ram, Na-cô, và Ha-ran. Ha-ran sinh Lót.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share