Sáng Thế Ký 11:26

Sáng Thế Ký 11:26 KTHD

Khi Tha-rê được 70 tuổi, ông sinh Áp-ram, Na-cô, và Ha-ran.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share