Sáng Thế Ký 11:24

Sáng Thế Ký 11:24 KTHD

Khi Na-cô được 29 tuổi, ông sinh Tha-rê.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share