Sáng Thế Ký 11:23

Sáng Thế Ký 11:23 KTHD

Sau khi sinh Na-cô, Sê-rúc còn sống thêm 200 năm và sinh con trai con gái.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share