Sáng Thế Ký 11:21

Sáng Thế Ký 11:21 KTHD

Sau khi sinh Sê-rúc, Rê-hu còn sống thêm 207 năm và sinh con trai con gái.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share