Sáng Thế Ký 11:20

Sáng Thế Ký 11:20 KTHD

Khi Rê-hu được 32 tuổi, ông sinh Sê-rúc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share