Sáng Thế Ký 11:19

Sáng Thế Ký 11:19 KTHD

Sau khi sinh Rê-hu, Bê-léc còn sống thêm 209 năm và sinh con trai con gái.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share