Sáng Thế Ký 11:18

Sáng Thế Ký 11:18 KTHD

Khi Bê-léc được 30 tuổi, ông sinh Rê-hu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share