Sáng Thế Ký 11:15

Sáng Thế Ký 11:15 KTHD

Sau khi sinh Hê-be, Sê-lách còn sống thêm 403 năm và sinh con trai con gái.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share