Sáng Thế Ký 11:14

Sáng Thế Ký 11:14 KTHD

Khi Sê-lách được 30 tuổi, ông sinh Hê-be.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share