Sáng Thế Ký 11:13

Sáng Thế Ký 11:13 KTHD

Sau khi sinh Sê-lách, A-bác-sát còn sống thêm 403 năm và sinh con trai con gái.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share