Ê-xê-chi-ên 47:14

Ê-xê-chi-ên 47:14 KTHD

Tất cả đại tộc khác đều sẽ được hưởng phần cơ nghiệp bằng nhau. Ta đã đưa tay thề hứa ban đất nước này cho tổ phụ các ngươi, nên bây giờ các ngươi sẽ được hưởng sản nghiệp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-xê-chi-ên 47:14