Ê-xê-chi-ên 47:11

Ê-xê-chi-ên 47:11 KTHD

Tuy nhiên, các đầm lầy, và vũng vẫn không được chữa lành, nước vẫn mặn đắng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share