Ê-xê-chi-ên 35:6

Ê-xê-chi-ên 35:6 KTHD

Thật như Ta hằng sống, Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán, vì ngươi ưa thích máu, nên Ta sẽ cho ngươi tắm trong chính máu của mình. Ngươi chạy đâu cũng không thoát!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share