Ê-xê-chi-ên 35:3

Ê-xê-chi-ên 35:3 KTHD

Hãy truyền cho chúng sứ điệp của Chúa Hằng Hữu Chí Cao: Hỡi núi Sê-i-rơ! Ta chống lại ngươi, và Ta sẽ đưa tay nghịch lại ngươi để tiêu diệt ngươi hoàn toàn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share