Ê-xê-chi-ên 35:13

Ê-xê-chi-ên 35:13 KTHD

Ngươi tự tôn tự đại phản chống Ta, và Ta đều nghe tất cả!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share