Ê-xê-chi-ên 35:12

Ê-xê-chi-ên 35:12 KTHD

Chính ngươi cũng sẽ biết Ta, Chúa Hằng Hữu, đã nghe mọi lời ngươi lăng mạ các núi Ít-ra-ên. Ngươi nói rằng: ‘Chúng đã bị tàn phá; chúng sẵn sàng làm mồi ngon cho chúng ta!’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share