Ê-xê-chi-ên 10:22

Ê-xê-chi-ên 10:22 KTHD

Mặt của chúng cũng giống hệt mặt các sinh vật tôi đã thấy bên bờ Sông Kê-ba, và chúng đều đi thẳng tới trước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-xê-chi-ên 10:22