Ê-xê-chi-ên 10:21

Ê-xê-chi-ên 10:21 KTHD

vì mỗi sinh vật có bốn mặt và bốn cánh, dưới cánh có tay giống như tay người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-xê-chi-ên 10:21