Ê-xê-chi-ên 10:20

Ê-xê-chi-ên 10:20 KTHD

Đây là các sinh vật tôi đã thấy ở bên dưới Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên khi tôi ở bên bờ Sông Kê-ba. Tôi biết các sinh vật là chê-ru-bim
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-xê-chi-ên 10:20