Ê-xê-chi-ên 1:5

Ê-xê-chi-ên 1:5 KTHD

Từ giữa đó xuất hiện bốn sinh vật, hình dạng giống như người
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share