Ê-xê-chi-ên 1:3

Ê-xê-chi-ên 1:3 KTHD

(Chúa Hằng Hữu ban sứ điệp này cho Thầy Tế lễ Ê-xê-chi-ên, con Bu-xi, tại xứ Canh-đê, bên bờ Sông Kê-ba, và tại đó, tay Chúa Hằng Hữu đặt trên ông.)
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share