Ê-xê-chi-ên 1:15

Ê-xê-chi-ên 1:15 KTHD

Đang chăm chú nhìn các sinh vật, tôi thấy trên mặt đất, ngay dưới mỗi sinh vật có một bánh xe.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share