Ê-xê-chi-ên 1:1

Ê-xê-chi-ên 1:1 KTHD

Ngày năm tháng tư năm thứ ba mươi, lúc tôi đang sống với những người Giu-đa bên Sông Kê-ba trong Ba-by-lôn, bầu trời mở ra, tôi thấy khải tượng của Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share