Xuất Ai Cập 23:6

Xuất Ai Cập 23:6 KTHD

Trong các vụ kiện liên hệ đến người nghèo, đừng bẻ cong công lý.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai Cập 23:6