Xuất Ai Cập 23:4

Xuất Ai Cập 23:4 KTHD

Nếu ai gặp bò hay lừa của kẻ thù đi lạc, thì phải dẫn nó về cho chủ nó.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai Cập 23:4