Xuất Ai Cập 23:32

Xuất Ai Cập 23:32 KTHD

Đừng lập ước với các dân đó hoặc dính líu gì đến các thần của họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai Cập 23:32