Xuất Ai Cập 23:14

Xuất Ai Cập 23:14 KTHD

“Mỗi năm ba kỳ, các ngươi phải giữ lễ kính Ta.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai Cập 23:14