Xuất Ai Cập 15
KTHD

Xuất Ai Cập 15

15
Bài Ca Giải Cứu
1Bấy giờ, Môi-se và dân Ít-ra-ên hát lên bài ca này cho Chúa Hằng Hữu:
“Ta ca ngợi Chúa Hằng Hữu,
vì Ngài chiến thắng huy hoàng vẻ vang;
Ngài đưa tay ném vào biển cả đoàn ngựa chiến lẫn quân kỵ mã.
2Chúa Hằng Hữu là sức mạnh ta, bài ca của ta;
Đấng giải cứu là Giê-hô-va.
Chúa là Đức Chúa Trời, ta hằng ca tụng—
là Đức Chúa Trời, tổ tiên ta thờ phụng!
3Chúa là Danh Tướng anh hùng;
Tự Hữu Hằng Hữu#15:3 Nt Yahweh: Đức Giê-hô-va chính là Danh Ngài!
4Các chiến xa và tướng sĩ của Pha-ra-ôn
bị Ngài ném xuống biển.
Các quan chỉ huy Ai Cập tinh luyện
đều chìm lỉm dưới Biển Đỏ.#15:4 Nt Biển Sậy
5Như đá sỏi chìm xuống đáy biển sâu.
6Lạy Chúa Hằng Hữu,
cánh tay Ngài rạng ngời quyền uy.
Lạy Chúa Hằng Hữu, tay phải Ngài
đập quân thù tan nát.
7Ngài đánh phá địch
bằng uy đức vô song.
Lửa giận Ngài thiêu chúng
cháy phừng như rơm rạ.
8Nước biển dồn lại,
khí phẫn nộ Ngài thổi nhanh!
Khiến nước xây như bức thành;
ngay giữa lòng trùng dương man mác.
9Địch quân nói: ‘Ta sẽ đuổi theo chúng
và bắt được chúng.
Ta vung gươm chém giết tơi bời,
chia nhau cướp phá, hả hê cuộc đời.’
10Nhưng Ngài thổi gió tới,
và biển vùi lấp họ đi.
Họ chìm lỉm như chì,
giữa làn nước mênh mông.
11Có ai như Chúa Hằng Hữu—
Thần nào thánh khiết vô song như Ngài?
Quyền năng, phép tắc vô nhai.
12Ngài dang tay phải ra,
đất nuốt ngay quân thù.
13Với lòng thương xót Ngài dắt dẫn
và cứu chuộc dân Ngài.
Trong quyền năng, Ngài đưa họ
về nơi ở thánh của Ngài.
14Các nước nghe tin đều khiếp kinh;
hãi hùng xâm chiếm cõi lòng Phi-li-tin.#15:14 Pha-lê-tin
15Các lãnh đạo Ê-đôm kinh hoảng;
các dũng sĩ Mô-áp cũng run lay.
Người Ca-na-an hồn vía lên mây.
16Chúa Hằng Hữu ơi, do quyền lực Chúa,
quân thù đứng trơ như đá
khi người Ngài cứu chuộc đi qua.
17Được Chúa đem trồng trên đỉnh núi—
là nơi mà Chúa Hằng Hữu đã chọn để ngự trị,
là nơi thánh do tay Ngài thiết lập nên.
18Chúa Hằng Hữu sẽ cai trị mãi mãi đời đời!”
19Ngựa xe của vua Pha-ra-ôn cùng kỵ mã đã nằm yên trong lòng biển cả, nhưng người Chúa Hằng Hữu vẫn kéo quân vượt Biển Đỏ như qua đất bằng.
20Nữ Tiên tri Mi-ri-am, là chị của A-rôn, đứng ra hướng dẫn các phụ nữ; mỗi người tay cầm trống nhỏ và nhảy múa. 21Mi-ri-am hát bài ca này:
“Hát lên, ca ngợi Chúa Hằng Hữu,
vì Ngài toàn thắng địch quân bạo tàn;
chiến đoàn kỵ mã kiêu căng
chôn vùi dưới lòng sâu của biển.”
Nước Đắng tại Ma-ra
22Sau đó, Môi-se dẫn người Ít-ra-ên từ Biển Đỏ đi đến hoang mạc Su-rơ. Trọn ba ngày đường họ không tìm được nước. 23Khi đến Ma-ra, nước tuy có, nhưng quá đắng không uống được. Chính vì thế mà nơi ấy có tên là Ma-ra (nghĩa là đắng).
24Dân chúng phàn nàn với Môi-se: “Chúng tôi lấy gì để uống đây?” 25Môi-se kêu cầu Chúa Hằng Hữu. Ngài chỉ cho ông một khúc cây, bảo ông cầm lấy ném vào nước. Nước liền hóa ra ngọt.
Chính tại Ma-ra là nơi Chúa Hằng Hữu đã quy định nguyên tắc sau đây cho người Ít-ra-ên theo, để thử thách họ: 26“Nếu các ngươi chuyên tâm lắng nghe tiếng Ta là Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời ngươi, thi hành các điều ngay điều phải Ta truyền bảo, tức là dưới mắt Ta vâng giữ điều răn Ta và luật lệ Ta thì các ngươi sẽ không mắc phải một bệnh nào Ta đã giáng trên người Ai Cập, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Đấng chữa bệnh các ngươi.”
27Rồi họ đi đến Ê-lim, là nơi có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là, và đóng trại bên cạnh các suối nước đó.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.