Xuất Ai Cập 12:51

Xuất Ai Cập 12:51 KTHD

Chính trong ngày đó, Chúa Hằng Hữu dẫn người Ít-ra-ên ra khỏi Ai Cập theo đội ngũ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share