Xuất Ai Cập 12:48

Xuất Ai Cập 12:48 KTHD

Người đàn ông ngoại kiều sống chung trong xã hội Ít-ra-ên muốn dự lễ Vượt Qua của Chúa Hằng Hữu thì phải chịu cắt bì, nếu không sẽ không được ăn lễ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share