Xuất Ai Cập 12:47

Xuất Ai Cập 12:47 KTHD

Tất cả cộng đồng Ít-ra-ên đều dự lễ Vượt Qua.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share