Xuất Ai Cập 12:36

Xuất Ai Cập 12:36 KTHD

Chúa Hằng Hữu làm cho người Ai Cập quý mến, cho người Ít-ra-ên những gì họ xin. Thế là lần này người Ai Cập bị người Ít-ra-ên tước đoạt của cải!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share