Xuất Ai Cập 12:33

Xuất Ai Cập 12:33 KTHD

Người Ai Cập hối thúc người Ít-ra-ên phải ra khỏi nước họ lập tức, vì than rằng: “Chúng ta chết cả còn gì!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share