Xuất Ai Cập 12:31

Xuất Ai Cập 12:31 KTHD

Ngay đêm ấy, Pha-ra-ôn đòi Môi-se và A-rôn đến, nói rằng: “Xin đi khỏi chúng ta! Tất cả người Ít-ra-ên cứ đi hết đi, để thờ phụng Chúa Hằng Hữu như các ông đã nói.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share