Xuất Ai Cập 12:28

Xuất Ai Cập 12:28 KTHD

Vậy, người Ít-ra-ên làm mọi điều Môi-se và A-rôn dạy bảo họ theo lệnh Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share