Xuất Ai Cập 12:25

Xuất Ai Cập 12:25 KTHD

Về sau, khi Chúa Hằng Hữu đã cho các ông vào đất hứa, và khi các ông kỷ niệm ngày này
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share