Xuất Ai Cập 12:21

Xuất Ai Cập 12:21 KTHD

Môi-se họp các bô lão Ít-ra-ên lại, bảo họ: “Các ông lo chọn một số chiên tùy theo số gia đình, để dân chúng giết chiên, cử hành lễ Vượt Qua.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share