Xuất Ai Cập 12:20

Xuất Ai Cập 12:20 KTHD

Vậy, nhớ ăn bánh không men, đừng đụng đến vật gì có men cả.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share