Xuất Ai Cập 12:19

Xuất Ai Cập 12:19 KTHD

Trong bảy ngày ấy, không ai được giữ bánh có men trong nhà, vì nếu ai ăn bánh có men, dù là người Ít-ra-ên hay người ngoại kiều, sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng Ít-ra-ên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share