Xuất Ai Cập 12:18

Xuất Ai Cập 12:18 KTHD

Các ngươi chỉ ăn bánh không men từ tối ngày mười bốn cho đến tối ngày hai mươi mốt tháng giêng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share