Xuất Ai Cập 12:16

Xuất Ai Cập 12:16 KTHD

Trong ngày thứ nhất và ngày thứ bảy, sẽ có cuộc hội họp thánh. Không ai được làm việc trong những ngày đó, trừ ra việc bếp núc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share