Xuất Ai Cập 12:15

Xuất Ai Cập 12:15 KTHD

Thời gian hành lễ là bảy ngày. Trong suốt bảy ngày đó, phải ăn bánh không men. Ai ăn bánh có men sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng Ít-ra-ên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share