Xuất Ai Cập 12:11

Xuất Ai Cập 12:11 KTHD

Ngày ấy sẽ được gọi là ngày lễ Vượt Qua của Chúa Hằng Hữu. Người ăn lễ phải thắt lưng gọn gàng, tay cầm gậy, chân mang giày, ăn vội vàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share