Ê-phê-sô 3:5

Ê-phê-sô 3:5 KTHD

Trong các thời đại trước, Đức Chúa Trời chẳng cho ai biết, nhưng ngày nay Ngài nhờ Chúa Thánh Linh tiết lộ cho các sứ đồ và tiên tri của Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share