Ê-phê-sô 3:1

Ê-phê-sô 3:1 KTHD

Vì truyền giảng Phúc Âm cho các dân tộc nước ngoài, mà tôi, Phao-lô, đầy tớ của Chúa Cứu Thế phải chịu lao tù.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share