Truyền Đạo 6:6

Truyền Đạo 6:6 KTHD

Người có thể sống đến vài nghìn năm nhưng vẫn không thấy thỏa nguyện. Người ấy cũng sẽ chết như mọi người—vậy, người hưởng được lợi ích gì?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Truyền Đạo 6:6