Truyền Đạo 5:9

Truyền Đạo 5:9 KTHD

Ngay cả một vị vua cày cấy ruộng đất cũng vì ích lợi của mình!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share