Truyền Đạo 5:7

Truyền Đạo 5:7 KTHD

Đừng mơ mộng xa vời, không thực tế và cũng đừng nói năng rườm rà, rỗng tuếch. Phải kính sợ Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share