Truyền Đạo 5:6

Truyền Đạo 5:6 KTHD

Đừng để miệng con gây cho con phạm tội. Cũng đừng biện bạch với sứ giả Đền Thờ rằng lời con hứa nguyện là lầm lẫn. Điều đó sẽ làm Đức Chúa Trời nổi giận, và Ngài sẽ quét sạch mọi thứ con đã làm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share